GDPR


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Ochrana Vašich osobních údajů je pro naši firmu Aleš Hlavnička, Doprava a Zasílatelství., Rychnovek 85, 552 25 Rychnovek, IČO: 74461621 (dále jen „Správce“) velmi důležitá. Proto bychom Vás v následujících částech chtěli informovat v souladu s čl.12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“ o provádění zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů. Dále si Vás dovolujeme ubezpečit, že ochrana osobních údajů v naší firmě, která se stává jejich správcem, probíhá v souladu s platnými právními předpisy.

Rozsah, zdroje a účel zpracování osobních údajů – Osobní údaje jsou Správcem zpracovány v rozsahu, v jakém byly poskytnuty Správci subjekty údajů, a to v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu se Správcem za účely níže uvedenými.

Zdrojem jsou údaje získané přímo od subjektů údajů, které vkládají do objednávkových či přihlašovacích formulářů, případně skrze další komunikační média. Správce tyto údaje považuje za přesné, pravdivé a dobrovolně poskytnuté.

Osobní údaje subjekt údajů poskytuje Správci výhradně za účelem provedení obstarání přepravy a dalších zasílatelských služeb společně s fakturačními účely. Sumarizované údaje z objednávkových formulářů mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pouze pro vnitřní potřebu Správce. Správce tímto prohlašuje, že nemá důvod a nebude předávat osobní údaje do zemí EU.

Způsob zpracování a ochrana osobních údajů, doba zpracování osobních údajů

 • Správce tímto prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zpracování je prováděno prostřednictvím výpočetní techniky a event. i manuálním způsobem. Správce provedl technická i organizační opatření k ochraně osobních dat tak, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, ztrátě, k neoprávněnému přenosu či jinému zneužití. Zaměstnanci Správce, kteří zpracovávají osobní data mají povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a principy ochrany dle GDPR, a to i po skončení pracovního poměru či ukončení zpracovatelských činností.

 • Doba zpracování osobních údajů je v souladu se lhůtou bezprostředně nutnou pro plnění účelu činnosti Správce. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů po dobu trvání tohoto souhlasu. Správce má právo osobní údaje zpracovávat i po dobu potřebnou k vymáhaní práv Správce vůči subjektu údajů.

Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování:

 • Jméno, příjmení,

 • Poštovní nebo fakturační adresa, e-mail, telefonní číslo, identifikační údaje přidělené státem (IČ, DIČ).

 • Platební údaje (bankovní spojení)

Subjekty osobních údajů

 • Zákazník Správce a jejich zaměstnanci,

 • Zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání Správce,

 • Dodavatel a odběratel zboží a služeb Správce a jejich zaměstnanci.

Příjemci osobních údajů

 • Zpracovatelé osobních údajů – provozovatelé technologií, osoby zabezpečující dopravu zboží a zajišťující zabezpečení webových stránek, IT specialisté, účetní apod.

 • Státní orgány v rámci plnění povinností stanovených Správci právními předpisy (FÚ, ČSSZ, zdravotní pojišťovny aj.)

Práva subjektů údajů

 • Právo na odvolání svého Správci uděleného souhlasu (kdykoliv)

 • Právo na přístup k osobním údajům – tj. získat od Správce informaci/potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány či nikoliv. Jsou-li osobní údaje zpracovávány, pak má subjekt údajů právo získat informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemcích osobních údajů, dobu zpracování osobních údajů. Má možnost požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů, vznést námitku, podat stížnost u dozorového úřadu. Získat veškeré dostupné informace o zdroji svých osobních údajů, pokud je neposkytl sám subjekt údajů.

 • Právo na opravu nepřesných údajů – Správce má povinnost zabývat se žádostí subjektu údajů, požaduje-li jejich opravu

 • Právo být zapomenut/na výmaz, tj. povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro dané účely

 2. subjekt údajů odvolá svůj souhlas a neexistuji žádný právní důvod zpracování

 3. subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů

 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně

 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právních povinností

 • Právo na přenositelnost údajů – je to možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, jež se subjektu údajů týkají a které dobrovolně Správci poskytl, předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní Správce bránil.

Podmínka k aplikaci tohoto práva je zpracování založené na právním důvodu nebo smlouvě či potvrzení této objednávky. Zpracování je prováděno automatizovaně, případně i manuálně.


POZEMNÍ, LETECKÁ A NÁMOŘNÍ PŘEPRAVA

DOPRAVA A ZASILATELSTVÍ

EXPRESNÍ PŘEPRAVA


KONTAKTUJTE NÁS

Aleš Hlavnička

Doprava a Zasilatelství

Rychnovek 85, 55225 Rychnovek CZ

Mobil : +420 739 643 149

Tel. / Fax. +420 491 110 975

Email: ales@hlavnicka.cz